[Mac] Cinema Grade Pro : FCPX PR调色神器

一、Cinema Grade Pro : FCPX PR调色神器简介

Cinema Grade Pro是一款macOS平台的FCPX PR调色神器,是能够帮助我们在Mac电脑上从头开始构建视频的现代色彩分级软件,可在Mac上作为premiere pro,DaVinci Resolve和Final Cut Pro X的插件运行。通过直接在屏幕上进行色彩分级,专业指导的调色师的工作流程以及超过90种内置的好莱坞风格色彩外观,并实时预览您喜欢的LUT,Cinema Grade色彩分级一次变得更加容易和快捷。

[Mac] Cinema Grade Pro : FCPX PR调色神器 Mac图像图形 第1张

二、Cinema Grade Pro : FCPX PR调色神器下载

参与评论